Portfolio

Kalwaria Zebrzy­dows­ka Tridu­um Paschalne/ Kalwaria Zebrzy­dows­ka Paschal Tridu­um

Boże Ciało Lipiny/ Cor­pus Christi in Lipiny

Cmen­tarz żydows­ki w Katow­icach / Jew­ish ceme­tery in Katow­ice

Bar­bór­ka / Feast of Saint Bar­bara

Wyprawa po węgiel / Coal expe­di­tion

Ostat­ni śląs­ki kow­al / The last Sile­sian black­smith

Akt / Nude

Fotografia ulicz­na / Street Pho­to

Szkoła bale­towa w Bytomiu / Bal­let school in Bytom

Nar­o­dziny witrażu / The birth of the stained glass win­dow

Tajem­nice pra­cowni / Secrets of the ate­lier